TGA 2022: Teambuilding - Gắn kết đội ngũ, hướng về mục tiêu chung!

MIA.vn và đồng đội cũng tham gia hoạt động gắn kết đội nhóm, hướng về mục tiêu chung!